Saturday, September 3, 2011

Warna kehidupan di perjalanan ini... Siri 3

Mempersiap fikrah pernikahan

Kali ini saya ingin menyambung tentang mempersiapkan diri untuk mengahadapi baitul muslim. Betapa fikrah tentang pernikahan perlu jelas selain perkara seperti aspek komunikasi, bagaimana memahami sifat insan yang berlainan jantina ini, dan seumpamanya.

Sebuah perkahwinan itu indah bagi setiap manusia. Ia saat yang diimpikan oleh setiap orang untuk menghadapinya kerana ia adalah agenda terbesar dalam hidup. Jika bagi seorang wanita, sebelum ini berada di bawah jagaan ayah dan ibu namun amanah itu akan diserahkan kepada seorang lelaki yang bergelar suami. Besarkan amanah yang harus dipikul oleh lelaki tersebut? Bagi seorang wanita, pelbagai perasaan, persoalan yang akan bermain di dalam jiwa dan fikiran sepanjang proses menuju pernikahan ini berlangsung. Ia adalah kerana wanita memikirkan bagaimana dia akan menjadi seorang isteri yang sebenar-benarnya bagi seorang lelaki. Juga apa yang paling dibimbangkan ialah berapa lamakah masa yang akan diambilnya untuk membiasakan diri dengan ‘keadaan baru’ nya itu. Tambahan pula bagi seorang wanita yang tidak pernah bercinta dengan mana-mana lelaki, yang cukup menjaga tatasusila dan maruah dirinya dari lelaki yang bukan muhrimnya. Jika wanita itu yang agak ‘rigid’ dengan lelaki sebelum ini bagaimana pula dia kan menghadapi seorang lelaki bernama suami yang mana wanita tersebut perlu memenuhi permintaannya, melayaninya, mengasihinya dan menyintainya sepenuh hati. Sekeras manapun wanita itu ia ada sifat kelembutan jua.

Dalam fasa-fasa sebegini, ilmu pengetahuan perlu dipersiapkan. Saya amat tersentuh dengan sebuah video kartun dari filem ‘UP ‘ yang menayangkan tentang kesabaran seorang suami dan seorang isteri yang berhabiskan masa bersama sehingga ke akhir hayatnya. Video itu tidaklah mempunyai kata-kata yang menarik, tapi ia cukup menggambarkan suasana yang akan dihadapi oleh seorang lelaki bergelar suami dan seorang wanita bergelar isteri. Saya juga baru membaca sebuah buku “ Berbunga Cinta Aisyah di hati Rasulullah”. Buku itu menceritakan bahawa dalam setiap wanita itu adanya Aisyah dalam dirinya. Bagaimana Aisyah itu wujud dalam setiap diri wanita itu? Anda perlu membaca sendiri buku ini…=)

Persiapan emosi, perasaan dan memenuhi tuntutan syariat itu amat penting dalam menjaga sesuatu hubungan sesame muslim. Berdasarkan beberapa buku yang saya baca, menyatakan bahawa terdapat perbezaan yang ketara antara lelaki dan perempuan. Perkara ini perlu diketahui oleh antara satu sama lain. Justeru saya menyarankan anda beberapa buah buku yang boleh dibaca antaranya Men from Mars, Komunikasi Intim, Women from Venus (john Gray), Think Like a Man, Act like a Lady, juga sebuah buku yang baru sahaja saya baca - My Husband My Prince dan telah dihadiahkan kepada kawan saya. Buku ini ada 'lawan' yang bertajuk "My Wife my Princess".. serta beberapa buku lagi yang sungguh bermanfaat.

Saya ingin memetik dan tertarik dengan isi kandungan dari buku ‘Di jalan dakwah aku Menikah’ :

Menurut Muhammad Ustman Al-Khasyt, saling emnegnal antara kedua calon mempelai tidak hanya terbatas pada pengenalan fizikal dan wajah masing-masing sahaja tapi lebih harus menegenali kecnderungan, kejiwaan, persepsi dan fikrah calon pasangan. Diharapkan keduanya dapat mempertimbangkan secara matang dan sudah bisa memperkirakan bisa hidup bersama calon pasangannya dengan penuh keserasian. Standard penting untuk menilai keserasian dan kemantapan pilihan menurut al-khayst ialah persamaan faham dan nilai, tujuan kehidupan dan fikrah, tabiat dan watak, kesenangan dan kecenderungan serta pandangan hidup secara umum.

Rasulullah bersabda: Ruh-ruh itu ibarat sebuah pasukan, bila saling mengenal akan bersatu, jika saling mengingkari akan bersengketa ( HR Bukhari ).

Mengikut kaedah سد الذرائع semestinya proses pemilihan dan penetapan calon ini tidak berlarut-larut dengan alasan saling mengetahui, saling memahami, saling menyetujui. Dikhuatirkan terjatuh dalam hal-hal yang dilarang agama.

TAK BOLEH ADA PAKSAAN DAN KETERPAKSAAN

Islam tidak melarang kecenderungan hati kepada lawan jenis sebelum terjadinya pernikahan. Selama yang terjadi hanyalah kecenderungan, ketertarikan, kekaguman, perasaan kasih sayang terhadap lawan jenis, maka hal ini sahaja tidaklah menimbulkan dosa. Yang akan menjadikannya salah dan menimbulkan dosa adalah ekspresi dari perasaan tersebut ketika memang sudah melanggar batasan syariat. Firman Allah :

Ÿwur yy$oYã_ öNä3øn=tæ $yJŠÏù OçGôʧtã ¾ÏmÎ/ ô`ÏB Ïpt7ôÜÅz Ïä!$|¡ÏiY9$# ÷rr& óOçF^oYò2r& þÎû öNä3Å¡àÿRr& 4 zNÎ=tæ ª!$# öNä3¯Rr& £`ßgtRrãä.õtGy `Å3»s9ur žw £`èdrßÏã#uqè? #ŽÅ HwÎ) br& (#qä9qà)s? Zwöqs% $]ùrã÷è¨B 4 Ÿwur (#qãBÌ÷ès? noyø)ãã Çy%x6ÏiZ9$# 4Ó®Lym x÷è=ö6tƒ Ü=»tFÅ3ø9$# ¼ã&s#y_r& 4 (#þqßJn=ôã$#ur ¨br& ©!$# ãNn=÷ètƒ $tB þÎû öNä3Å¡àÿRr& çnrâx÷n$$sù 4 (#þqßJn=ôã$#ur ¨br& ©!$# îqàÿxî ÒOŠÎ=ym ÇËÌÎÈ

235. dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] dengan sindiran[149] atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf[150]. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

[148] Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

[149] Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

[150] Perkataan sindiran yang baik.

Abdul halim Muhammad Abu Syuqqah memberikan ulasan “ Sesungguhnya cinta lelaki kepada wanita dan cinta wanita kepada lelaki adalah perasaan manusiawi, yang bersumber dari asal fitrah yang diciptakan Allah dalam jiwa manusia iaitu kecenderungan kepada lawan jenis ketika telah mencapai kematangan fikirandan fizik. Kecenderungan ini beserta hal-hal yang mengikuti berupa cinta pada dasarnya bukanlah sesuatu yang kotor kerana kekotoran dan kesucian itu tergantung pada bingkai tempat bertolaknya.

“Ada bingkai yang suci dan halal dan ada bingkai yang kotor dan haram. Cinta itu adalah perasaan yang baik dengan kebaikan tujuan, jika tujuannya adalah menikah. Ertinya, yang satu menjadikan yang lainnya sebagai teman hidup, jika demikian alangkah bagusnya tujuan ini.” – Abu Syuqqah…

~bersambung~

Reactions:

0 comments:

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Facebook Themes